Rubymarkets Logo


Ruby Markets Believes in rewarding its clients and partners with a range of promotions to suit different trading styles. Our unique offers help to amplify the trading experience by offering free trading experience by offering free trading funds or cash rebates and real prizes. Click on each promotion to find out more and benefit from our rewarding trading environment!

Ruby Markets 相信通过一系列促销活动来奖励其客户和合作伙伴,以适应不同的交易风格。我们的独特优惠通过提供免费交易资金或现金回扣和真实奖品来提供免费交易体验,从而有助于扩大交易体验。单击每个促销活动以了解更多信息并从我们有益的交易环境中受益!

Ruby Markets 相信通過一系列促銷活動來獎勵其客戶和合作夥伴,以適應不同的交易風格。我們的獨特優惠通過提供免費交易資金或現金回扣和真實獎品來提供免費交易體驗,從而有助於擴大交易體驗。單擊每個促銷活動以了解更多信息並從我們有益的交易環境中受益!

Ruby Markets Percaya dalam memberi ganjaran kepada pelanggan dan rakan kongsinya dengan pelbagai promosi yang sesuai dengan gaya dagangan yang berbeza. Tawaran unik kami membantu untuk menguatkan pengalaman dagangan dengan menawarkan pengalaman dagangan percuma dengan menawarkan dana dagangan percuma atau rebat tunai dan hadiah sebenar. Klik pada setiap promosi untuk mengetahui lebih lanjut dan mendapat manfaat daripada persekitaran dagangan kami yang menguntungkan!

Ruby Markets Tin tưởng vào việc cung cấp cho khách hàng và đối tác của mình một loạt các chương trình khuyến mãi phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau. Các ưu đãi độc đáo của chúng tôi giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch miễn phí với quỹ giao dịch miễn phí hoặc hoàn lại tiền mặt và giải thưởng thực. Nhấp vào từng chương trình khuyến mãi để tìm hiểu thêm và hưởng lợi từ môi trường giao dịch đa dạng của chúng tôi!bg-s2-left bg-s2-right
A History of Forex

A History of Forex

The foreign exchange market is a global decentralized or over-the-counter (OTC) market for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling, and ex...

Introduction of Forex

Introduction of Forex

What is forex? The foreign exchange (also known as FX or forex) market refers to the conversion of one currency to another by individuals, enterprises or central banks. It can be understood as a market that connects ...

Trading hours in the FOREX market

Trading hours in the FOREX market

Trading hours in the FOREX market are divided into four sessions: Sydney hours, Tokyo hours, London hours, and New York hours. Following is a schedule of the opening and closing hours for each market: Summer ...

What currencies should I choose to trade

What currencies should I choose to trade

There are a wide variety of FOREX currency pairs. To engage in FOREX trading, investors generally choose to start with major currency pairs. Major currency pairs refer to those involving the US dollar. The most popular currency pairs are EUR/USD, USD/JPY, etc. ...

How to understand a FOREX quote?

How to understand a FOREX quote?

FOREX is quoted in currency pairs, such as GBP/USD or USD/JPY. Take GBP/USD for example: BUY GBP/USD = 1.33722 SELL GBP/USD = 1.33704 The currency to the l...

Factors affecting FOREX

Factors affecting FOREX

There are many factors affecting the medium and long-term trend of the FOREX market, including interest rates, gross domestic product (GDP), US non-farm payrolls (NFP), consumer price index (CPI), producer price index (PPI), durable goods orders, claim...

Currency and FOREX

Currency and FOREX

Currency is the most common thing in daily life. It can be used to buy goods and services. when we go abroad, we should do the forex exchange. 1pound can exchange 1. 2937 US dollars, ...

Why do we trade FOREX?

Why do we trade FOREX?

Why do we trade FOREX? 1. Forex is a 24-Hour Market with margin trading. The FOREX market is opened around the clock, so you can trade at your preferred time. 2...