Rubymarkets Logo


Ruby Markets Believes in rewarding its clients and partners with a range of promotions to suit different trading styles. Our unique offers help to amplify the trading experience by offering free trading experience by offering free trading funds or cash rebates and real prizes. Click on each promotion to find out more and benefit from our rewarding trading environment!

Ruby Markets 相信通过一系列促销活动来奖励其客户和合作伙伴,以适应不同的交易风格。我们的独特优惠通过提供免费交易资金或现金回扣和真实奖品来提供免费交易体验,从而有助于扩大交易体验。单击每个促销活动以了解更多信息并从我们有益的交易环境中受益!

Ruby Markets 相信通過一系列促銷活動來獎勵其客戶和合作夥伴,以適應不同的交易風格。我們的獨特優惠通過提供免費交易資金或現金回扣和真實獎品來提供免費交易體驗,從而有助於擴大交易體驗。單擊每個促銷活動以了解更多信息並從我們有益的交易環境中受益!

Ruby Markets Percaya dalam memberi ganjaran kepada pelanggan dan rakan kongsinya dengan pelbagai promosi yang sesuai dengan gaya dagangan yang berbeza. Tawaran unik kami membantu untuk menguatkan pengalaman dagangan dengan menawarkan pengalaman dagangan percuma dengan menawarkan dana dagangan percuma atau rebat tunai dan hadiah sebenar. Klik pada setiap promosi untuk mengetahui lebih lanjut dan mendapat manfaat daripada persekitaran dagangan kami yang menguntungkan!

Ruby Markets Tin tưởng vào việc cung cấp cho khách hàng và đối tác của mình một loạt các chương trình khuyến mãi phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau. Các ưu đãi độc đáo của chúng tôi giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch bằng cách cung cấp trải nghiệm giao dịch miễn phí với quỹ giao dịch miễn phí hoặc hoàn lại tiền mặt và giải thưởng thực. Nhấp vào từng chương trình khuyến mãi để tìm hiểu thêm và hưởng lợi từ môi trường giao dịch đa dạng của chúng tôi!bg-s2-left bg-s2-right
CFD trading

CFD trading

Since the beginning of this year, the investment market has performed gratifyingly. Gold rose from $1450 to $2000, an increase of 30%. Crude oil fell from $66 to negative price, and then rebounded to the current $45. Many celebrity st...

Margin trading

Margin trading

CFD tradings are all margin tradings. Margin trading means that investors use the leverage provided by the trading platform to calculate the margin required for trading. Margin trading is an investment method in which only part of th...

Spread

Spread

Spread: The price difference between the ask price and the bid price. When you trading, there is a price difference between the buying price and selling price of products. For example, the price of Gold (XAUUSD) is : ...

Open a position

Open a position

Open a position is also called create an order, which means that a trader newly buys or sells a certain number of contracts. Open a position is divided into open a position on current market price and open a position in limit orders. ...

Close a position

Close a position

Close a position refers to a trader buys or sells a contract with the same quantity and symbol but the opposite direction of the contract. Close a position is divided into close on current market price and close in limit order ...

Pending order

Pending order

An order placed by the trader to the broker and executed when the market quotation reaches the preset price. There are 4 ways of pending orders 1. Buy Limit Preset a price lower than the current price for pend...

Take Profit & Stop Loss

Take Profit & Stop Loss

Take Profit Setting of take profit will assist trader in locking in the desired amount of profit. After trader presets an order to obtain profit, If the market price reaches the preset price set by the trader, the position will be executed and ...